دسته: ویدیو

تفکر نامطمئن

کیفیت زندگی به کیفیت تصمیم گیری مـا بستگی دارد. اما تصمیم هایمان را چطور ارزیابی کنیم؟ از روی نتایج آنهـا؟ نتيجه هر تصمیم به دو عامل مهم بستگی دارد: شانس و مهارت. پذیرفتن نقش شانس و تشخیص اثر آن در نتیجه هر تصمیم، منافع بزرگی برایمان به همراه دارد. اگر وزن شانس را در تصمیم […]